Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik

30 Ocak 2019 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 30671
YÖNETMELİK
Adalet Bakanlığından:
KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, konkordato talebine eklenecek belgelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, konkordato talebine eklenecek belgeleri, bu belgelerin şeklini, içeriğini ve diğer hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 286 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bağımsız denetim kuruluşu: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından
yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarını,
b) Bağımsız Denetim Standartları: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından
yürürlüğe konulan ve uluslararası standartlarla uyumlu olan bağımsız denetim standartlarını,
c) Finansal raporlama çerçevesi: Borçlunun, 26/3/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca bağımsız denetime tabi
olması durumunda, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine göre uyguladığı
Türkiye Muhasebe Standartlarını, bunlar dışındaki borçlular için yürürlükteki mevzuatı,
ç) Güvence Denetimi Standartları: Türkiye Denetim Standartları kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan ve uluslararası standartlarla uyumlu olan güvence denetimi
standartlarını,
d) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,
e) Türkiye Denetim Standartları: 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yürürlüğe konulan, bilgi
sistemleri denetimi dâhil olmak üzere, bağımsız denetim alanında uluslararası standartlarla uyumlu eğitim, etik, kalite
kontrol ve denetim standartları ile bu alana ilişkin diğer düzenlemeleri,
f) Türkiye Muhasebe Standartları: Kurum tarafından yayımlanan, Türkiye Finansal Raporlama Standartları,
Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı ile farklı işletme büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı
gütmeyen kuruluşlar için belirlenen standartlar ve bunlarla ilişkili diğer düzenlemeleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler
Talebe eklenecek belgeler
MADDE 5 – (1) Borçlu, konkordato talebine aşağıdaki belgeleri ekler:
a) Konkordato ön projesi.
b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler.
c) Alacaklı ve alacak listesi.
ç) Karşılaştırma tablosu.
d) Makul güvence veren denetim raporu.
(2) Borçlu, iflasa tabi olmayan kişilerden ise sadece birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde yazılı belgeler ile uygun
düştüğü ölçüde (b) bendinde yazılı belgeleri konkordato talebine ekler.
(3) Konkordato işlemlerinin başlatılması alacaklılardan biri tarafından talep edilmişse mahkeme, birinci veya
ikinci fıkrada belirtilen belge ve kayıtların eksiksiz olarak sunulması için borçluya makul bir süre verir. Bu durumda
anılan belge ve kayıtların hazırlanması için gerekli masraf alacaklı tarafından karşılanır.
Konkordato ön projesi
MADDE 6 – (1) Konkordato ön projesinde aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Borçlunun, borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceği.
b) Alacaklıların, alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacakları.
c) Borçlunun, ödemelerin yapılması için mallarını satıp satmayacağı.
ç) Borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağı
hangi yöntemle sağlayacağı; bu kapsamda sermaye artırımı veya kredi temini yoluna gidip gitmeyeceği yahut başka bir
yöntem kullanıp kullanmayacağı.
Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler
MADDE 7 – (1) Borçlu, malvarlığının durumunu gösterir belgeleri konkordato talebine ekler. Şayet borçlu, defter
tutmaya mecbur kişilerden ise ayrıca aşağıdaki belgeleri de ekler:
a) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço.
b) Gelir tablosu.
c) Nakit akım tablosu.
ç) İşletmenin devamlılığı esasına göre hazırlanan ara bilanço.
d) Aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilanço.
e) Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat
bilgileri.
f) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler.
g) Tüm alacak ve borçları, vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.
ğ) Borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler.
(2) 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca bağımsız denetime tabi olan borçlular için, birinci fıkranın
(a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanların bağımsız denetimden geçmiş olması gerekir.
(3) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan finansal tabloların tarihi bakımından, bunlara ilişkin hesap
dönemi kapanışı üzerinden bir takvim yılı geçmemiş olmalıdır. Diğer bentlerde sayılan tablo, bilgi ve belgelerin tarihi ise
mahkemeye başvuru tarihinden en fazla doksan gün öncesine ait olabilir.
(4) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılan tablolar finansal raporlama çerçevesine uygun olarak
hazırlanır.
Alacaklı ve alacak listesi
MADDE 8 – (1) Borçlu; alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren listeyi
konkordato talebine ekler.
Karşılaştırma tablosu
MADDE 9 – (1) Borçlu, konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen
miktar ile iflası hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tabloyu
konkordato talebine ekler.
Makul güvence veren denetim raporu
MADDE 10 – (1) Borçlu, 16 ncı madde kapsamında hazırlanan rapor ile dayanaklarını konkordato talebine ekler.
Diğer belge ve kayıtlar
MADDE 11 – (1) Borçlu, konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer belge ve
kayıtları da ibraz etmek zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim ve Rapor
Denetimin konusu ve kapsamı
MADDE 12 – (1) Denetim, borçlunun konkordato ön projesinde yer alan teklifinin gerçekleşeceği hususunda
makul güvence verilip verilmeyeceğinin tespiti amacıyla yapılır.
(2) Bağımsız denetim kuruluşu, makul güvence veren denetim raporunu hazırlarken aşağıdaki belgeleri denetler:
a) Konkordato ön projesi.
b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler.
c) Alacaklı ve alacak listesi.
ç) Karşılaştırma tablosu.
(3) Bağımsız denetim kuruluşu, yapacağı denetimde yukarıda sayılan belgelerin dışında gerekli gördüğü diğer
bilgi ve belgeleri de isteyebilir.
Denetimde uyulacak standartlar
MADDE 13 – (1) Borçlunun malvarlığının durumunu gösteren belgeler ile alacaklı ve alacak listesi, Bağımsız
Denetim Standardı 805’e; konkordato ön projesi ile karşılaştırma tablosu, Güvence Denetimi Standardı 3000 ve Güvence
Denetimi Standardı 3400’e uygun olarak denetlenir.
Denetim kıstası
MADDE 14 – (1) Bağımsız denetim kuruluşu denetimi, aşağıdaki kıstasları esas alarak yürütür:
a) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler ile alacaklı ve alacak listesi açısından finansal raporlama
çerçevesi.
b) Konkordato ön projesi ile karşılaştırma tablosu açısından 2004 sayılı Kanunun 285 ve 286 ncı maddeleri.

Denetim kanıtı
MADDE 15 – (1) Denetim kanıtı, denetim konusunda denetim kıstası çerçevesinde önemli uyumsuzluklar
bulunup bulunmadığı hususunda güvence verilmesini teminen görüş bildirmeye yönelik olarak bağımsız denetçi
tarafından elde edilen ve belirlenen güvence seviyesi için yeterli ve uygun bilgi, belge ve beyanlardır. Bu kanıtlar,
denetimin Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde ve mesleki şüphecilik içinde planlanması ve gerçekleştirilmesi
suretiyle elde edilir ve tevsik edilir.
(2) Denetim, denetimin konusunda önemli uyumsuzluklara yol açabilecek koşulların mevcut olabileceği göz
önünde bulundurularak, mesleki şüphecilik içinde planlanır ve gerçekleştirilir. Önemlilik, mevcut koşullar içinde
değerlendirildiğinde, denetim konusu ile denetim kıstası arasındaki uyumsuzluğun boyutuna, niteliğine veya her ikisine
bağlıdır.
(3) Bağımsız denetim kuruluşu, borçlunun ileriye yönelik finansal bilgilere dair varsayım ve tahminlerinin makul
olup olmadığına ilişkin kendisini ikna eden kanıtları elde eder. Bu kanıtları elde edememesi durumunda, konkordato ön
projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesine ilişkin olumlu sonuca varamaz.
Rapor
MADDE 16 – (1) Makul güvence veren denetim raporu, denetim kanıtlarının Türkiye Denetim Standartları
çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda, makul güvence seviyesine uygun şekilde oluşturulan denetçi görüşünün ve
varsa dikkat çekilmek istenen diğer hususların, mahkemeye sunulması amacıyla Kurum düzenlemelerine uygun olarak
hazırlanan ve imzalayan bağımsız denetim kuruluşu tarafından sorumluluğu üstlenilen belgedir. Bağımsız denetim
kuruluşu, yaptığı denetim sonucunda konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda olumlu sonuca
varırsa, makul güvence veren denetim raporunu hazırlar.
Sorumluluk
MADDE 17 ‒ (1) Bu Yönetmelik kapsamında düzenlenecek raporlar ve bu raporlara dayanak olacak
denetimlerde, bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri, hak ve yükümlülükleri, raporların inceleme ve denetimleri, bu
raporlar sebebiyle doğacak idari ve hukuki sorumluluk ile diğer hususlar hakkında 660 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri uygulanır.
Sözleşme ve ücret tarifesi
MADDE 18 – (1) Borçlu, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak denetim için bağımsız denetim kuruluşu ile
sözleşme imzalar.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak denetimin toplam ücretinin üst sınırına ilişkin ücret tarifesi, denetimin
kapsamı ve niteliği dikkate alınarak Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenebilir.
Bildirim
MADDE 19 – (1) Bağımsız denetim kuruluşu, 18 inci madde uyarınca imzalanan sözleşme ile 16 ncı maddede
belirtilen raporu borçlunun konkordato talebinde bulunduğu tarihten itibaren altmış gün içinde Kuruma bildirir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.