Alacağın temlikinin şartları

Alacağın temlikinin geçerli olabilmesi için gerekli şartlar;

  • Bir alacağın mevcudiyeti

  • Sözleşmeye bağlanması

  • Temlik edenin tasarrufa yetkili olması ve

  • Temlikin yasaklanmamış olması

gereklidir.

Alacağın temliki bir akittir. Bu nedenle yalnız temlik edenin tek taraflı iradesiyle meydana gelemez, temellük edenin de açık ya da zımni (örtülü) kabulü gerekir. Ancak; temlik senedinde, temellük edenin imzasının bulunması şart değildir. senedin altında yalnızca temlik edenin imzasının bulunmasıyla şekil şartı yerine getirilmiş olur.

Temlik akdi şekle bağlıdır. Yazılı şekilde yapılmadıkça alacağın temliki muteber olmaz. Alacağın temliki için kullanılan senede uygulamada Temlik Senedi denir.

Temlik senedinde, temlik edilen alacağın ne olduğu yeteri kadar açıklıkla belirtilmelidir.

Temlik tarihinin senette yer alması şart değildir. Ancak; temlik tarihinin senede yazılması, bu tarihten sonra yapılacak diğer temliklere göre öncelik kazanmak açısından önemlidir.

Alacağın temlik işleminin tamamlanması için borçluya ihbarı şart değildir. Bununla birlikte temlikin önceki alacaklı veya temellük eden tarafından borçluya ihbar edilmesinin, borçlunun temlikten habersiz olarak iyiniyetle borcunu;

  • Önceki alacaklıya,

  • Aynı alacak üzerinde birden fazla temlikin mevcudiyetinde, önceki temlikler dururken sonrakine,

ödemesi halinde borçtan kurtulma tehlikesi vardır. Bu nedenle temlik alındığında temlik senedinin borçluya ihbarı ihmal edilmemelidir.

Temlikin geçerliliği, temlik konusu alacağı ispata yarayan belgelerin temellük edene verilmesine bağlı değildir. Temlik senedi yalnız başına alacağın geçmesine yeterlidir. Bununla beraber temellük eden Borçlar Kanununa göre alacağı ispata yarayan belgeleri önceki alacaklıdan istemeye yetkilidir.

Alacağın temliki, tasarrufi bir sözleşmedir. Bu nedenle temlik eden kimsenin temlik ettiği alacak üzerinde tasarruf yetkisine sahip bulunması zorunludur.

Temlik eden; mümeyyiz küçük veya kısıtlı ise alacağını temlik edebilmek için yasal temsilcisinin izin ve icazetine muhtaçtır. Zira bu işlemle malvarlığı doğrudan doğruya bir kayba uğramaktadır.

Yasa bazı durumlarda alacağın temlikini borçlunun da iznine bağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.